Henkilöstön osaaminen ja esimiestyön kehittäminen 

Vuonna 2013 Digialla on panostettu erityisesti johdon ja esimiestyön kehittämiseen.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Digian menestyksen perusta. Hyvällä johtamisella on suora vaikutus henkilöstön motivaatioon ja tätä kautta koko organisaation tuottavuuteen. Digia Leadership Academy käynnistettiin keväällä 2013 tukemaan esimiestyön ja johtamisen kehittämistä. Digian yhteistyökumppaniksi ja valmentajaksi valittiin Aalto Executive Education. Valmennuksen avainteemoja olivat mm. toimiva johtoryhmätyöskentely, esimiestaidot strategian toteuttamisessa sekä asiakkaan tarpeista lähtevä toiminta ja sen ohjaus. Esimiehille ja projektipäälliköille tarjottiin myös fasilitointivalmennusta, joka edesauttaa henkilöstön osallistamista sekä uusien toimintamallien käyttöönottoa yhdessä. Digia Leadership Academy johtamisen- ja esimiestyön hankekokonaisuus jatkuu myös vuonna 2014.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi käynnistettiin vuonna 2013 Digia Learning Academy. Academyn tavoitteena on sekä ennakoida strategisia koulutustarpeita että tarjota henkilöstölle suunnitelmallisesti koulutuksia strategisen osaamisen kehittämisen tueksi. Learning Academyn kautta myös lisätään osaamisen ja tiedon jakamista sekä edistetään yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.


Organisaatio 2.0 -tutkimushanke

Digian finanssisektorin liiketoimintayksikkö osallistuu Organisaatio 2.0 -tutkimushankkeeseen. Syksyllä 2013 Jyväskylän Ammattikorkeakoulun käynnistämän hankkeen tarkoituksena on kehittää työelämän laatua yrityksissä. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään uudenlaisia työtapoja, jotka parantavat tuottavuutta ja lisäävät työn merkityksellisyyttä. Tutkimus liittyy Työ- ja Elinkeinoministeriön ”Työelämä 2020” -hankkeeseen. Tutkimuksessa on mukana Jyväskylän Ammattikorkeakoulun lisäksi seitsemän yritystä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT. Tutkimushanke jatkuu vuoden 2015 loppuun.

 

Palkitseminen tukemaan tavoitteiden toteutumista ja positiivista Digia-henkeä

Vuonna 2013 Digiassa lanseerattiin koko henkilöstölle uusi Digia Awards -palkitsemismalli, jolla palkitaan digialaisia hyvin tehdystä työstä, positiivisesta can do -asenteesta sekä esimerkillisestä digialaisesta toiminnasta. Palkintokandidaatit nimeää henkilöstö itse. Palkinnot jaetaan neljännesvuosittain ja palkinto koostuu eriarvoisista rahasummista yksilö- , tiimi- ja projektitasolla.