Panostus ennakoivaan työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiin 

Fokuksessa henkilöstön jaksamisen varmistaminen, terveelliset elämäntavat, hyvä terveydenhuolto ja arjen tasapaino.

Digian työkykyjohtamisen keskiössä on ennakoiva työkyvyn turvaaminen ja kokonaisvaltainen työhyvinvointi. Työhyvinvoinnin merkityksen korostaminen näkyy Digialla monin eri tavoin. Laadukas esimiestyö on tärkeä osa työhyvinvointia ja siihen on panostettu erityisesti vuonna 2013. Henkilöstön terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaharrastuksia tuetaan mm. erilaisin harrastekerhoin ja liikunta- sekä kulttuurisetelein. Digialaisilla on lisäksi käytössään erittäin kattavat työterveydenhuoltopalvelut, jotka kattavat myös erikoissairaanhoidon palveluita.

Digian henkilöstö osallistuu aktiivisesti erilaisiin liikuntatempauksiin. Näistä vuodelta 2013 voidaan mainita esimerkkinä HeiaHeia!-liikuntakampanja. Kampanjan aikana digialaiset innostuivat harrastamaan aktiivisesti erilaisia liikuntalajeja, joista kertyneet kilometrit edistivät henkilöstön yhteistä virtuaalimatkaa maapallon ympäri. Digialaiset ylsivät yritysjoukossa ykköspaikalle ja esimerkkisuoritukseen, kun maapallon ympärimatka taittui alle tavoiteajan ja henkilöstö jatkoi yhteistä urheilumatkaansa aina Kuuhun saakka.

Vuonna 2013 Digiassa järjestettiin myös Hyvinvointitori-tapahtumia yhdessä Smartumin, Varman sekä paikallisten hyvinvointiyritysten kanssa. Hyvinvointitoreilla oli mm. mahdollisuus mitata oma verenpaine, kehonkoostumus ja keuhkojen toimintakyky.


Vastuullinen työyhteisö

Työkykyä heikentävät ongelmat pyritään Digialla tunnistamaan varhaisessa vaiheessa ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään Hyvä työkyky -toimintamallin mukaisesti. Mallissa on kaksi toisiinsa liittyvää kokonaisuutta: työkykyongelmien varhainen havaitseminen ja käsittely sekä sairauspoissaolojen hallinta.


Tasapainoista arkea

Työn ja muun arjen tasapaino on tärkeää. Digia haluaa tukea työntekijöitään erilaisissa elämäntilanteissa joustavin työehdoin. Ylitöiden ihannointi ei kuulu Digian toimintamalliin. Perheellisille tarjotaan mm. lastenhoitoapua sairastavan lapsen kanssa. Työssä jaksamiseen panostetaan myös kannustamalla positiiviseen yhteisöllisyyteen, tiimityöhön ja tiedonjakoon.