Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous. Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokouksilta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

Tilikaudella 2013 hallituksen jäsenille maksettiin hallitustyöskentelystä palkkiona yhteensä 320 500 euroa jakaantuen seuraavasti:

Päivi Hokkanen                                                                                                            38 000 euroa
Robert Ingman 51 000 euroa
Kari Karvinen 40 000 euroa
Pertti Kyttälä 76 000 euroa
Seppo Ruotsalainen 38 500 euroa
Leena Saarinen 39 000 euroa
Tommi Uhari 38 000 euroa


Kaikki palkkiot maksettiin rahapalkkioina. Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista.


Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta, asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta sekä toimitusjohtajalle vahvistetun osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti mahdollisesti maksettavasta osakepalkkiosta.

Säännöllisen kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava bonuspalkkio hallituksen asettamiin liikevaihto- ja liikevoittobudjetteihin sidottujen vuositavoitteiden täyttyessä. Tavoitteiden ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että 120 prosentin toteumasta palkkiona maksetaan yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava maksimipalkkio. Mikäli liikevoittotavoite täyttyy alle 80-prosenttisesti, bonuspalkkiota ei makseta lainkaan, liikevaihdosta riippumatta. Tavoitteiden täyttymistä arvioidaan ja palkkiot maksetaan puolivuosittain.

Hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla vahvistanut yhtiön ylintä johtoa koskevan osakepalkkiojärjestelmän joulukuussa 2013.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2014-2016. Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalle maksetaan kultakin ansaintajaksolta enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio hallituksen vuosittain erikseen päättämien ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Vuoden 2014 osalta palkkio määräytyy yhtiön osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon perusteella. Minimipalkkion (5 000 osaketta) saaminen edellyttää raja-arvoina 0,23 euron osakekohtaista tulosta ja 90,0 miljoonan euron liikevaihtoa tai 0,19 euron osakekohtaista tulosta ja 94,0 miljoonan euron liikevaihtoa. Enimmäispalkkio (100 000 osaketta) edellyttää raja-arvoina 0,32 euron osakekohtaista tulosta ja 100,0 miljoonan euron liikevaihtoa tai 0,21 euron osakekohtaista tulosta ja 122,0 miljoonan euron liikevaihtoa.

Osakepalkkiojärjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin kyseisen ansaintajakson tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmään ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet ja toimisuhteen keskeiset ehdot

Tilikaudella 2013 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina 378 312 euroa, josta palkan ja luontaisetujen osuus oli 275 062 euroa ja palkkioiden osuus oli 103 250 euroa.

Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.


Muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä toimitusjohtajan suorille alaisille maksettavasta palkasta, palkkioista sekä muista eduista.

Toimitusjohtajan suorien alaisten kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä toimitusjohtajan kanssa vastaavin perustein ja ehdoin määräytyvistä ja maksettavista bonuspalkkioista.

Voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän mukaan yhtiön ylimmällä johdolla on lisäksi vuosittain mahdollisuus yhteensä enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon vastaavin perustein ja ehdoin kuin yhtiön toimitusjohtajalla.

Kaikkien toimitusjohtajan suorien alaisten eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.