Henkilöstö, johto ja hallinto

Digia-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 938, jossa oli vähennystä 44 henkilöä eli 4,5 prosenttia verrattuna tilikauden 2012 loppuun (12/2012: 982 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 939, jossa oli vähennystä 86 henkilöä eli 8,4 prosenttia verrattuna tilikauden 2012 keskiarvoon (2012: 1 025).


Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

  2013 2012 2011
  Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella  939  1 025  1 453
 Tilikauden palkat ja palkkiot  52 532  54 028  68 564

 

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain tilikauden 2013 lopussa:

   
 Liiketoiminnat  95 %
 Hallinto ja johto  5 %

 

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 170 (12/2012: 195) henkilöä.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12. maaliskuuta 2013 hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.

KTM Tuula Haataja aloitti elokuussa 2013 yhtiön talousjohtajana.

Digian hallituksella oli tilikaudella 2013 kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus vahvisti valiokuntien työjärjestykset vuodelle 2013 kokouksessaan 26.3.2013.

Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2013 Tommi Uhari (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Päivi Hokkanen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella kaksi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.


Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2013 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Kari Karvinen, Seppo Ruotsalainen ja Leena Saarinen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2013 Robert Ingman (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Pertti Kyttälä. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella kaksi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.

Digia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia. Digian hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Hallinnointikoodi samoin kuin tästä toimintakertomuksesta erillisenä annettu selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi.