Osakeperusteiset maksut

 

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmästä on päätetty hallituksen yhtiökokoukselta saaman valtuutuksen nojalla
keväällä 2010.

Järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010-2013. Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalle maksetaan ansaintajaksoilta 2011-2013 kultakin enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio hallituksen vuosittain erikseen päättämien ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Vuoden 2013 osalta palkkio määräytyy yhtiön osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon perusteella hallituksen erikseen tarkemmin päättämin tavoin.

Sanotun osakepalkkiojärjestelmän perusteella toimitusjohtajalle on tilikauden 2013 aikana maksettu 35 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio tilikauden 2012 tuloksen perusteella. Palkkio on maksettu yhtiön hallussa olevilla osakkeilla.

Järjestelmässä ovat toimitusjohtajan lisäksi mukana myös muut yhtiön johtoryhmän jäsenet, joille järjestelmä tarjoaa yhdessä mahdollisuuden vastaavaan osakepalkkioon kuin mihin toimitusjohtaja on oikeutettu. Tilikauden 2013 aikana johtoryhmän muille jäsenille maksettiin 35 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio.

Lisäksi tilikauden aikana on maksettu yhtiön nimetyille avainhenkilöille yhteensä 21 500 osakkeen arvoa vastaava määrä. Palkkio on maksettu vuoden 2009 tulosten perusteella osapalkkiona kaikkiaan neljässä yhtä suuressa erässä vuosina 2010-2013.

Kaikki osakepalkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Maksettuihin osakepalkkioihin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksun eräpäivää.

Digia Oyj:n hallitus päätti 19.12.2013 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2014-2016. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto hallituksen vuosittain vahvistamin tavoin. Järjestelmän mukaan kultakin ansaintajaksolta maksetaan yhteensä enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio.


Osakasluettelon 31.12.2013 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti:

 

Pertti Kyttälä 0
Robert Ingman 20 000
Kari Karvinen 1 259 912
Tommi Uhari 0
Juha Varelius 184 758
Päivi Hokkanen 8 170
Seppo Ruotsalainen 0
Leena Saarinen 1 600

 

Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 7,1 %.