Rahoitus ja investoinnit

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 83,3 (12/2012: 92,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 49,9 (12/2012: 52,6) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 28,9 (12/2012: 27,5) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 6,5 (12/2012: 8,3) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 16,9 (12/2012: 19,8) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 15,5 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta ja 1,4 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 4,9 (19,9) miljoonaa euroa positiivinen. Vuonna 2012 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyi Qt-kauppaan liittynyttä rahavirtaa 12,2 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta katsauskaudella oli 1,6 (16,2) miljoonaa euroa negatiivinen. Vuonna 2012 investointien rahavirtaan sisältyi Qt-kauppaan liittynyttä rahavirtaa 14,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli 5,1 (3,6) miljoonaa euroa negatiivinen. Rahoituksen rahavirtaan vaikutti negatiivisesti yhtiön lainojen takaisinmaksu.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 1,6 (0,8) miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli -4,4 (11,3) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli -10,4 (9,8) prosenttia.

Digia uudisti 19.12.2013 kolmivuotisen lainajärjestelyn, jolla korvattiin yhtiön vanha lainakanta 15 miljoonaa euroa. Uuden lainakannan kokonaismäärä oli 25 miljoonaa euroa, josta yhtiö nosti 15 miljoonaa euroa. Lainajärjestelyn rahoittajina jatkoivat Nordea Pankki ja Pohjola Pankki.

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.

Yhtiö on tehnyt neljännelle vuosineljännekselle 0,4 miljoonan euron yksilöityihin aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvan alaskirjauksen. Tämän jälkeen Digian kotimaan toimintojen liikearvoon on todettu kohdistuvan 6,6 miljoonan euron alaskirjaustarve. Alaskirjauksen taustalla on yhtiön muuttunut arvio yhtiön kotimaan liiketoimintojen tulosodotuksista pitkällä aikavälillä, jolla arviointi tulee normiston mukaan suorittaa.

Arvonalentumistestaus on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 15 Aineettomat hyödykkeet.