Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2014 alussa voimaan astuneen organisaatiouudistuksen myötä yhtiö pyrkii terävöittämään eri liiketoimintojensa toimintaa ja niihin tehtäviä investointeja tehokkuuden parantamiseksi. Qt-liiketoiminnassa toiminnan painopiste on vahvasti kasvun edellytysten luomisessa. Samalla Qt-liiketoiminta pyritään kuitenkin pitämään voitollisena. Kotimaan liiketoiminnassa yhtiö tavoittelee kannattavuuden parantamista hyvälle tasolle ja vähintään yleistä markkinatasoa vastaavaa orgaanista kasvua. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii seuraamaan aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä tarkoin valittuja, yhtiön strategiaa tukevia yritysostoja.

Yhtiö arvioi Suomen IT-markkinoiden pysyvän vuonna 2014 suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Yhtiö jatkaa panostuksiaan asiakasymmärryksen syventämiseksi sekä myynnin ja tarjoaman kehittämiseksi tuottaakseen entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja ja palveluita asiakkaiden liiketoiminnan tehostamiseksi.

Yhtiö arvioi toiminnanohjausjärjestelmien kysynnän pysyvän hyvänä, joskin asiakkaiden lisääntynyt varovaisuus ja pidentyneet myyntisyklit saattavat heijastua tilaus- ja tarjouskannan kehitykseen.

Myös integraatiopalveluiden kysynnän ennakoidaan pysyvän hyvänä. Yhtiö arvioi alueen liikevaihdon jatkavan edelleen kasvuaan, mutta asiakkaiden säästöpaineet todennäköisesti hidastavat kasvun vauhtia vuoteen 2013 verrattuna.

Yhtiö arvioi asiakkaiden kustannuspaineiden ja siitä johtuvan varovaisuuden vaikutusten painottuvan asiakaskohtaisten ratkaisujen ja palveluiden kysyntään, jossa se voi viivästyttää asiakkaiden päätöksentekoa erityisesti suuremmissa hankkeissa.

Qt-liiketoiminnan tarjouskanta on ajankohtaan ja yleiseen markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla ja yhtiö odottaa kysynnän kasvun jatkuvan myös suurasiakasmarkkinassa. Sopimusten läpimenoajat ovat tässä markkinassa kuitenkin erittäin pitkiä, tyypillisesti 6–18 kk, mikä saattaa aiheuttaa merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä
liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa.

Kiinan ja Venäjän yksiköt ovat jatkossa osa Qt-segmenttiä ja keskittyvät Qt-lisenssimyyntiin.

Yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnasta kertyvän liikevaihdon jatkavan vahvaa kasvuaan myös vuonna 2014. Yhtiö jatkaa merkittävää investointia Qt-liiketoiminnan ja -teknologian kehittämiseen myös vuonna 2014 ja vahvistaa myyntiverkostoaan etenkin Aasiassa. Kasvun turvaamiseksi tehtävät investoinnit tulevat rasittamaan kannattavuuden kehitystä, minkä johdosta yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnan kannattavuuden olevan vuonna 2014 ainoastaan lievästi positiivinen.

Kokonaisuutena yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti yli markkinoiden yleisen kasvuvauhdin. Yhtiö arvioi Qt:n kasvupanostusten hillitsevän myös koko yhtiön kannattavuuden kehitystä, mutta kannattavuutensa silti paranevan edellisvuoden tasosta.