Emoyhtiön liitetiedot

12. Oma pääoma

€ 000

2013

2012

Osakepääoma 1.1.

2 088 2 088

Uusmerkintä

- -

Nimellisarvon alennus

- -

Osakepääoma 31.12.

2 088 2 088
     

Ylikurssirahasto 1.1.

7 899 7 899

Siirto vapaaseen omaan pääomaan

- -

Ylikurssirahasto 31.12.

7 899 7 899
     

Uusmerkintä

- -
     

Sidottu oma pääoma yhteensä

9 987 9 987
     

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

33 448 35 525

Osakepääoman korotus

- -

Pääoman palautus

- -2 077

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

33 448 33 448

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.

3 196 -382
     

Osingonjako

-2 082 -13

Omat osakkeet

- -

Osakeperusteiset maksut

183 33

Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.

1 297 -362
     

Tilikauden tulos

-1 851 3 558
     

Vapaa oma pääoma yhteensä 

32 894 36 644

Oma pääoma yhteensä

42 881 46 631
     

 

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12. 

€ 000

2013  2012

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

33 448 33 448

Voitto edellisiltä tilikausilta

1 297 -362

Tilikauden voitto

-1 851 3 558

Yhteensä

32 894 36 644