Emoyhtiön liitetiedot

4. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000   2013 2012
Suunnitelman mukaiset poistot      
    Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet  1 151 1 006
Yhteensä   1 151 1 006