Emoyhtiön liitetiedot

8. Aineettomat hyödykkeet€ 000

Aineettomat
oikeudet

Muut
pitkävaikutteiset
menot
Yhteensä
2013


Yhteensä
2012
Hankintameno 1.1. 4 563 655 5 218 4 180
Lisäykset 53 356 409 1 038
Vähennykset - - - -
Hankintameno 31.12. 4 616 1 011 5 627 5 218
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -3 134 -655 -3 789 -2 804
Poistot -1 140 - -1 140 -985
Arvonalentumiset - - - -
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -4 274 -655 -4 929 -3 789
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 429 - 1 429 1 376
Kirjanpitoarvo 31.12. 341 356 697 1 429