Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)

€ 000   1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta:      
Tilikauden voitto   -1 851 3 558
Oikaisut tilikauden tulokseen   2 721 -771
Käyttöpääoman muutos   -201 -3 540
Maksetut korot   -536

-659

Saadut korot   0 3
Maksetut verot   -820 1 079
Liiketoiminnan rahavirta   -687 -330
       
Investointien rahavirta:      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -404 -1 065
Tytäryhtiöhankinnat   - -
Investointien rahavirta   -404 -1 065
       
Rahoituksen rahavirta:      
Maksullinen osakeanti   - -
Omien osakkeiden hankinta   - -
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset   -10 500 -
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset   -9 500 -4 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot   6 000 500
Pitkäaikaisten lainojen nostot   12 000 3 500
Konsernirahoituserät (¹   2 729 4 699
Maksetut osingot ja muu voitonjako   -2 040 -2 078
Rahoituksen rahavirta   -1 311 2 621
 
     
Rahavarojen muutos   -2 402 1 226
       
Rahavarat tilikauden alussa   4 122 2 896
Rahavarojen muutos   -2 402 1 226
Rahavarat tilikauden lopussa   1 720 4 122
       

(¹ Konsernirahoituserät käsittävät emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välisten lainojen ja saamisten muutokset.