Emoyhtiön tase (FAS)

  Liitetieto

31.12.2013

31.12.2012

VASTAAVAA

 

 

 

 

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 8
 

 

Aineettomat oikeudet

 

341 187,51 1 428 978,79

Muut pitkävaikutteiset menot

  356 442,66 -

 

 

697 630,17

1 428 978,79

Aineelliset hyödykkeet

9

 

 

Maa- ja vesialueet

 

16 818,79 16 818,79

Rakennukset ja rakennelmat

 

77 473,15 84 066,61

Koneet ja kalusto

 

5 356,34 9 232,45

Kulumaton käyttöomaisuus

  1 210,95 1 210,95

 

 

100 859,23 111 328,80

Sijoitukset

10

 
 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

 

113 613 133,85 114 118 133, 85

Muut osakkeet ja osuudet

 

606 292,32 606 292,32

 

 

114 219 426,17 114 724 426,17

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

115 017 915,57 116 264 733,76

 

 
 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

   

Lyhytaikaiset saamiset

11

 
 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

1 507 173,70

5 547 698,94

Muut saamiset

 

257 877,61 290 954,38

Siirtosaamiset

 

541 276,92 360 946,24

 

 

2 306 328,23

6 199 599,56

 

 

 
 

Rahat ja pankkisaamiset

 

1 719 853,85

4 121 675,73

 

 

 
 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

4 026 182,08 10 321 275,29

 

 

 
 

Vastaavaa yhteensä

 

119 044 097,65 126 586 009,05
       

Liitetieto

31.12.2013

31.12.2012

VASTATTAVAA

 

 

 


 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

12

 

 

Osakepääoma

 

2 087 564,50

2 087 564,50

Uusmerkintä   - -

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80 7 899 485,80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

33 447 785,52 33 447 785,52

Edellisten tilikausien tulos

 

1 296 776,08

-362 460,83

Tilikauden tulos

 

-1 850 830,89 3 558 364,21

Oma pääoma yhteensä 

 

42 880 781,01

46 630 739,20

 

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

 
 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

        13

12 000 000,00 12 000 000,00

 

 

12 000 000,00

      12 000 000,00

 

 

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

 
 

 

Ostovelat

       14

173 290,17

159 835,92

Lyhytaikaiset korolliset velat

 

3 000 000,00 5 000 000,00

Velat saman konsernin yrityksille

 

60 261 656,27 61 572 717,55

Muut velat

 

198 713,58

70 982,84

Siirtovelat

 

529 656,62

1 151 733,54

 

 

64 163 316,64

67 955 269,85

 

 

 

 

Vieras pääoma yhteensä

 

76 163 316,64

79 955 269,85

 

 

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

119 044 097,65

126 586 009,05