Konsernin liitetiedot

14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
€ 000

Maa- ja vesialueet


Raken-nukset ja rakennelmat


Koneet ja kalusto

Muut
aineelliset hyödykkeet

 Yhteensä 2013


Yhteensä 2012

Hankintameno 1.1.

17 162 17 274

84

17 537 17 032

Lisäykset

- - 1 073

-

1 073 539

Tytäryrityksen hankinta

- - -

-

-

-

Vähennykset

- - -25 - -25 -34

Hankintameno 31.12.

17

162

18 322 84 18 585 17 537

 

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.

- -78 -15 223 -83 -15 384 -13 876

Poistot

- -7 -1 208 - -1 215 -1 509

Arvonalentumiset

-

-

- - - -

Vähennykset

- -

-

-

-

-

Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.

- -85 -16 431 -83

-16 599-15 384

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

17

84 2 050 1 2 152 3 156

Kirjanpitoarvo 31.12.

17 77 1 891 1 1 986 2 152
             

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
€ 000

 


Maa- ja vesialueet

 


Raken-nukset ja rakennelmat

 


Koneet ja kalustoMuut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä 2013Yhteensä 2012

Hankintameno ja lisäykset

- - 9 469 9 469 8 511

Kertyneet poistot

- - -8 089 - -8 089 -7 260

Kirjanpitoarvo 31.12.

- - 1 380 - 1 380 1 251