Konsernin liitetiedot

 

 15. Aineettomat hyödykkeet

€ 000

Liikearvo


Kehittämis-
menot

Muut
aineettomat hyödykkeet
Yhteensä 2013 
 
Yhteensä
2012

Hankintameno 1.1.

95 944 2 487 32 852 131 283 116 695

Aktivoidut kehittämismenot

- - - - -

Lisäykset

- - 824 824 14 620

Vähennykset

- - - - -32

Hankintameno 31.12.

95 944 2 487 33 676 132 107 131 283

 

         

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-44 839 -2 487 -22 692 -70 018 -68 208

Poistot

- - -1 762 -1 762 -1 810

Arvonalentumiset

-6 555 - -445 -7 000 -

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-51 394 -2 487 -24 899 -78 780 -70 018

 

         

Kirjanpitoarvo 1.1.

51 105 0 10 160 61 265 48 486

Kirjanpitoarvo 31.12.

44 550 0 8 777 53 327 61 265
           

Arvonalentumistestaus

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen katsauskauden lopussa on esitetty seuraavissa taulukoissa:


 

€ 000 Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet
 Poistot
katsauskauden
aikana
 Liikearvo  Muut
erät
 Testattava
arvo
yhteensä
Digia – kotimaan
liiketoiminta
 1 313  656  37 987  6 227  45 528

 

€ 000  Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet
 Poistot katsauskauden
aikana
 Liikearvo Muut
erät
 Testattava arvo
yhteensä
Digia – Qt-liiketoiminta 6 843 862 6 562 1 367 14 773

 

€ 000  Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet
 Poistot katsauskauden
aikana
Liikearvo   Muut
erät
 Testattava arvo
yhteensä
Digia-konserni yhteensä  8 157  1 519  44 550  7 594  60 300

 

Yhtiö on tehnyt katsauskaudella 0,4 miljoonan euron yksilöityihin aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvan alaskirjauksen. Tämän jälkeen Digian kotimaan toimintojen liikearvoon on todettu kohdistuvan 6,6 miljoonan euron alaskirjaustarve. Alaskirjauksen taustalla on yhtiön muuttunut arvio yhtiön kotimaan liiketoimintojen tulosodotuksista pitkällä aikavälillä, jolla arviointi tulee normiston mukaan suorittaa.

Digian kotimaan toimintojen nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto vuodelta 2014 budjetin mukaan. Sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 0,8 prosenttia, liikevoitto 3,6 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,9 prosenttia.

Qt-liiketoiminnan nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto vuodelta 2014 budjetin mukaan. Sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 6,5 prosenttia, liikevoitto 5,3 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,9 prosenttia.

Molempien testattavien yksiköiden ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen samoja oletuksia kuin ennustejaksolla.

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan Qt-liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 3,9 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 5,0 prosentin kasvua ja 1,2 prosentin kannattavuutta.