Konsernin liitetiedot

22. Rahoitusvelat


€ 000

2013
Käyvät arvot

2012

Käyvät arvot

2013
Tasearvot

2012

Tasearvot

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

       

  Pankkilaina

12 000 12 500 12 000 12 500

  Rahoitusleasingvelat

742 514 742 514

 Yhteensä

12 742 13 014 12 742 13 014

 

       

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

       

  Pankkilaina

3 500 6 000 3 500 6 000

  Rahoitusleasingvelat

641 797 641 797

 Yhteensä

4 141 6 797 4 141 6 797

Yhteensä

16 883 19 811 16 883 19 811
         


Digia uudisti 19.12.2013 kolmivuotisen lainajärjestelyn, jolla korvattiin yhtiön vanha lainakanta 15 miljoonaa euroa. Uuden lainakannan kokonaismäärä oli 25 miljoonaa euroa, josta yhtiö nosti 15 miljoonaa euroa. Lainajärjestelyn rahoittajina jatkoivat Nordea Pankki ja Pohjola Pankki.

Yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät kovenanttiehdot muodostuvat seuraavista tunnusluvuista: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin, omavaraisuusaste sekä nettovelkaantumisaste. Tilikaudella 2013 yhtiö täytti asetetut kovenanttiehdot. Kovenanttien maksimi- ja minimiarvot sekä yhtiön toteumat 31.12.2013 on esitetty alla:

          Kovenanttiarvo Toteutuma
Nettovelat / EBITDA, enintään  2,5 1,5
Omavaraisuusaste, vähintään 35 % 50 %
Nettovelkaantumisaste, enintään 60 % 29 %
      

Yhtiö on tilikauden aikana lyhentänyt lainakantaansa yhteensä 3,0 miljoonalla eurolla niin, että lainakanta oli tilikauden päättyessä yhteensä 15,5 miljoonaa euroa. Lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja ne on sidottu Euribor-korkoon lisättynä marginaalilla. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti oli tilikaudella 2013 2,2 % (2,9 % tilikaudella 2012). Lainojen vakuudeksi on pantattu Digia Finland Oy:n osakkeet. Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 31.12.2013 yhteensä 111,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiöllä oli tilikauden päättyessä TyEL-takaisinlainaa 0,5 miljoonaa euroa, jonka kiinteä korkoprosentti oli 2,8 %.

Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korko tilikaudella 2013 oli 3,40 % (4,25 % tilikaudella 2012).

Korolliset velat erääntyvät seuraavasti:

Vuosi, € 000

2013

2012

2014

4 141 12 853

2015

3 394 97

2016

9 297 64

2017

51 -

Myöhemmin

- -

Yhteensä

16 883 13 014
     

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysiä tilikaudella 2013 ja vertailukaudella 2012. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät korkomaksut sekä pääoman takaisinmaksut:

€ 000
31.12.2013

 

Tasearvo

 

Rahavirta

 

Alle 1 vuosi

1–2 vuotta
 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

15 500

16 217 3 804 3 238 9 174

Rahoitusleasingvelat

1 383

1 383 641 394 348

Ostovelat ja muut velat

3 821

3 821 3 821 0 0

Yhteensä

20 704

21 421 8 266 3 632 9 523
           

€ 000
31.12.2012

 

  Tasearvo

 

  Rahavirta

 

  Alle 1 vuosi

 

1–2 vuotta

 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

18 500

19 166 6 428 12 738 0

Rahoitusleasingvelat

1 311

1 311 797 353 161

Ostovelat ja muut velat

2 189 2 189 2 189 0 0

Yhteensä

22 000 22 666 9 414 13 091

161