Konsernin tase (IFRS)

Liitetieto

31.12.2013

31.12.2012

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

       

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

Liikearvo

15

44 549 716,76

51 105 021,75

Muut aineettomat hyödykkeet

15

8 777 478,82

10 159 951,89

Aineelliset hyödykkeet

14

1 986 006,97

2 152 252,65

Myytävissä olevat sijoitukset

27

626 983,95

626 983,95

Vaihto-omaisuus

  560,93 25 257,78

Pitkäaikaiset saamiset

 

64 592,89 69 520,23

Laskennalliset verosaamiset

16

370 866,38

534 969,47

 

 

56 376 206,70

64 673 957,72

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

17

20 447 831,99

19 418 533,20

Rahavarat

18

6 453 825,89

 8 283 211,67

 

 

26 901 657,88

27 701 744,87

 

 

 

 

Varat yhteensä

 

83 277 864,58 92 375 702,59
       
 
     
 Liitetieto 31.12.2013  31.12.2012
       

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

Osakepääoma

19

2 087 564,50

2 087 564,50

Uusmerkintä   - -

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80

7 899 485,80

Muu rahasto

 

5 203 821,24 5 203 821,24

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

33 447 785,52

33 447 785,52

Muuntoero

 

517 610,87

553 838,71

Kertyneet voittovarat

 

-9 028 558,38 -11 153 742,19

Tilikauden voitto

 

-4 067 103,76

4 024 311,11

 

 

36 060 605,79

42 063 064,69

 

 

 

 

Oma pääoma yhteensä

 

36 060 605,79

42 063 064,69

 
 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

Laskennalliset verovelat

16

461 019,73

639 353,99

Rahoitusvelat

22

12 741 885,92

13 026 618,97

Muut pitkäaikaiset velat

24 2 876 509,45 4 192 740,13

 

 

16 079 415,10

17 858 713,09

       

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

Ostovelat ja muut velat

24

15 968 364,82

14 237 839,15

Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat

 

54 391,53

821 693,21

Varaukset

21

275 036,00

559 410,00

Siirtovelat

2421

10 699 140,85

10 012 481,65

Lyhytaikaiset korolliset velat

22

4 140 910,49

6 822 500,80

 

 

31 137 843,69 

32 453 924,81

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

47 217 258,79

50 312 637,90

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

83 277 864,58

92 375 702,59