Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

 Liitetieto
 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

 

 

   

Liikevaihto

1, 3

99 740 471,67 100 448 205,67

 

 

   

Liiketoiminnan muut tuotot

6

1 542 745,28 1 090 412,50

Materiaalit ja palvelut

 

-11 989 362,11 -9 194 415,94

Poistot ja arvonalentumiset

9

-9 976 993,00 -3 318 647,75

Muut liiketoiminnan kulut

4, 5, 7, 8, 10

-82 138 821,87 -82 141 332,25

 

 

-104 105 176,98 -94 654 395,94

 

 

   

Liikevoitto

 

-2 821 960,03 6 884 222,23

 

 

   

Rahoitustuotot 

11

304 253,50 119 454,51

Rahoituskulut

11

-1 088 213,60 -1 400 355,80

 

 

-783 960,10 -1 280 901,29

 

 

   

Voitto ennen veroja

 

-3 605 920,13 5 603 320,94

 

 

   

Tuloverot

12

-461 183,63 -1 579 009,83

 Tilikauden voitto

 

-4 067 103,76 4 024 311,11

 

 

   

Laajan tuloslaskelman erät

 

   

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

     

Ulkomaiseen tulosyksikköön liittyvät muuntoerot

 

-36 228,08 345 409,77

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

-4 103 331,84 4 369 721,73

 

 

   

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

   

Emoyhtiön omistajille

 

-4 067 103,76 4 024 311,11

Vähemmistölle

 

-

 

 

-4 067 103,76 4 024 311,11

 

 

   

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

   

Emoyhtiön omistajille

 

-4 103 331,84 4 369 721,73

Vähemmistölle

 

-
    -4 103 331,84 4 369 721,73

 

 

   

Laimentamaton osakekohtainen tulos

 

  -0,20 0,19

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

 

-0,20         0,19