Lisäarvoa haastavassa markkinassa

Digian vahvuudet Suomessa perustuvat hyvän asiakasymmärryksen kautta saatuun kykyyn tarjota asiakkaille kilpailuetua tuottavia IT-palveluita.

IT-markkinan kasvu oli kotimaassa vähäistä vuonna 2013. Yleisestä taloustilanteesta johtunut varovaisuus pitkitti asiakkaiden päätöksentekoa ja viivästytti uusien hankkeiden käynnistämistä. Markkinoiden kysyntä erityisesti toiminnanohjauksen ja integraatioratkaisujen alueilla oli hyvää, mutta kilpailutilanne on samanaikaisesti erittäin kova.

 

Lähellä asiakkaan arkea

Nopea reagointi ja päätöksentekokyky lähellä asiakkaan arkea ovat Digian toiminnan kulmakiviä. Voimistuva hintakilpailu edellyttää palveluinnovaatioiden lisäksi Digialta vahvaa kykyä palveluiden tuotteistamiseen, johon asiakasta lähellä oleva henkilöstömme on kyvykästä.

Digian vahvat kansainväliset kumppanuudet, markkinatuntemus ja valituille alueille kohdennetut omien tuotteiden tuotekehityspanostukset mahdollistavat optimaalisen tarjoamamixin markkinoiden asettamaan kysyntään ja kilpailutilanteeseen.


Asiantuntemusta yli toimialarajojen

Voimistuva kilpailutilanne ja toimialan murros erityisesti kaupan- ja palvelujen toimialoilla sekä asiakaskäyttäytymisen nopea muutos asettavat alan toimijoille jatkuvan kehityspaineen. Valmistavan teollisuuden muuntautuminen yhä enemmän palveluiden toimittajaksi sekä vahva digitalisoituminen muuttavat asiakkaidemme ansaintalogiikan lisäksi myös henkilöstön osaamistarpeita.

Loppukäyttäjien odotukset monikanavaisuudesta ja palvelujen käytettävyydestä eivät noudata perinteisiä toimialajakoja. Digian syvällinen asiantuntemus yli toimialarajojen mahdollistaa asiakkaillemme parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen ja uusien palveluinnovaatioiden käyttöönoton kuluttajistuvassa toimintaympäristössä.